Main

September 11, 2013

The Glories of Srimati Radharani - Wednesday, September 11, 2013

In today's sanga, Dhanurdhara Swami shares his realizations on Srimati Radharani in honor of Her appearance day. Maharaja also shares his experience of the previous night at The Bhakti Center where he gave a talk entitles, "Sri Radha: Her Story, Songs, and Philosophy" and meets author Naomi Wolf.October 2, 2012

Radhastami at The Bhakti Center

On Saturday, September 22, 2012, the appearance day of Srimati Radharani, Dhanurdhara Swami shared his realizations about Srimati Radharani at the Bhakti Center in New York.September 23, 2012

Radhastami - The Glories of Srimati Radharani

In today's sanga, Srila Dhanurdhara Swami shares his realizations on Srimati Radharami, in honor of Her appearance day, Sri Radhastami.


September 4, 2011

Radhastami - The Glories of Srimati Radharani

In today's sanga, on the appearance day of Srimati Radharani, Srila Dhanurdhara Swami shares his thoughts and realizations on Srimati Radharani.


August 23, 2009

Sri Radhastami - The Glories of Radharani

In today's class, Srila Dhanurdhara Swami speaks on the glories of Radharani in honor of Her upcoming appearance day.September 7, 2008

Sri Radhastami - The Appearance Day of Srimati Radharani

In honor of Her appearance day, Srila Dhanurdhara Swami glorifies Srimati Radharani.

Note: The first 20-30 minutes were cut off. My apologies for any inconvinence. - Rathi Krishna dasa


August 30, 2006

Sri Radha-Krpa-Kataksa-Stava-Raja - Srimati Radharani's Appearance Day

In this evening's Radhastami-themed Sanga, Srila Dhanurdhara Swami begins the class with the following verses where Lord Shiva glorifies Srimati Radharani.

sri-radha-krpa-kataksa-stava-raja

munindra-vrnda-vandite tri-loka-soka-harini
prasanna-vaktra-pankaje nikunja-bhu-vilasini
vrajendra-bhanu-nandini vrajendra-sunu-sangate
kada karisyasiha mam krpa-kataksa-bhajanam
||1||

asoka-vrksa-vallari-vitana-mandapa-sthite
pravala-vala-pallava prabha ’runanghri-komale
varabhaya-sphurat-kare prabhuta-sampadalaye
kada karisyasiha mam krpa-kataksa-bhajanam
||2||

ananga-ranga mangala-prasanga-bhangura-bhruvam
savibhramam-sasambhramam drganta-bana-patanai
nirantaram vasi-krta-pratiti-nanda-nandane
kada karisyasiha mam krpa-kataksa-bhajanam
||3||

tadit-suvarna-campaka-pradipta-gaura-vigrahe
mukha-prabha-parasta-koti-saradendu-mandale
vicitra-citra-sancarac-cakora-sava-locane
kada karisyasiha mam krpa-kataksa-bhajanam
||4||

madonmadati-yauvane pramoda-mana-mandite
priyanuraga-ranjite kala-vilasa-pandite
ananya-dhanya-kunja-rajya-kama keli-kovide
kada karisyasiha mam krpa-kataksa-bhajanam
||5||

asesa-hava-bhava-dhira-hira-hara-bhusite
prabhuta-sata-kumbha-kumbha-kumbhi kumbha-sustani
prasasta-manda-hasya-curna-purna-saukhya-sagare
kada karisyasiha mam krpa-kataksa-bhajanam
||6||

mrnala-vala-vallari taranga-ranga-dor-late
latagra-lasya-lola-nila-locanavalokane
lalal-lulan-milan-manojna mugdha-mohanasrite
kada karisyasiha mam krpa-kataksa-bhajanam
||7||

suvarna-malikancita-tri-rekha-kambu-kanthage
tri-sutra-mangali-guna-tri-ratna-dipti-didhiti
salola-nila-kuntala prasuna-guccha-gumphite
kada karisyasiha mam krpa-kataksa-bhajanam
||8||

nitamba-bimba-lambamana-puspa-mekhala-gune
prasasta-ratna-kinkini-kalapa-madhya manjule
karindra-sunda-dandika-varoha-saubhagoruke
kada karisyasiha mam krpa-kataksa-bhajanam
||9||

aneka-mantra-nada-manju-nupura-rava-skhalat
samaja-raja-hamsa-vamsa-nikvanati-gaurave
vilola-hema-vallari-vidambi-caru-cankrame
kada karisyasiha mam krpa-kataksa-bhajanam
||10||

ananta-koti-visnu-loka-namra-padmajarcite
himadrija-pulomaja-virincaja-vara-prade
apara-siddhi-rddhi-digdha-sat-padanguli-nakhe
kada karisyasiha mam krpa-kataksa-bhajanam
||11||

makhesvari kriyesvari svadhesvari suresvari
triveda-bharatisvari pramana-sasanesvari
ramesvari ksamesvari pramoda kananesvari
vrajesvari vrajadhipe sri radhike namo ’stu te
||12||

iti mam adbhutam-stavam nisamya bhanu-nandini
karotu santatam janam krpa-kataksa-bhajanam
bhavet tadaiva-sancita-tri-rupa-karma-nasanam
bhavet tada-vrajendra-sunu-mandala-pravesanam
||13||

rakayam ca sitastamyam dasamyam ca visuddha-dhih |
ekadasyam trayodasyam yah pathet sa svayam sivah ||14||

yam yam kamayate kamam tam tam apnoti sadhakah |
radha-krpa-kataksena bhuktvante moksam apnuyat ||15||

uru-daghne nabhi-daghne hrd-daghne kanta-daghnake |
radha-kunda-jale sthita yah pathet sadhakah satam ||16||

tasya sarvartha-siddhih syad vak-samarthyam tatha labhet |
aisvaryam ca labhet saksad drsa pasyati radhikam ||17||

tena sa tat-ksanad eva tusta datte mahavaram
|
yena pasyati netrabhyam tat-priyam syamasundaram ||18||

nitya-lila-pravesam ca dadati sri-vrajadhipah |
atah parataram prarthyam vaisnavasya na vidyate ||19||

iti srimad-urdhvamnaye sri-radhikayah krpa-kataksa-stotram sampurnam
|